Słowo do Parafian

Witamy serdecznie na naszej parafialnej stronie internetowej


Zapraszamy do częstego zaglądania na naszą stronę
i dzielenia się swoimi uwagami.

Szczęść Boże

ks. Proboszcz
ks. Wikariusz

Panel RedaktoraGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj13
Wczoraj19
Wizyt w tygodniu148
Łącznie wizyt79074
Działalność piśmiennicza duchowieństwa - Wykaz
Spis treści
Działalność piśmiennicza duchowieństwa
Piśmiennictwo z zakresu nauk teologicznych
Piśmiennictwo z zakresu nauk humanistycznych
Piśmiennictwo z zakresu literatury pięknej
Wykaz
Wszystkie strony

[1] Bulla „Vixdum Poloniae unitas”, „Acta Apostolicae Sedis” 17 (1925),s. 521 – 528; WD 1 (1926) nr 1, s. 1 – 2; J. Związek, Powstanie diecezji częstochowskiej, „Częstochowskie Studia Teologiczne” (dalej: CzST) 2 (1974), s. 19 – 26.

[2] J. Kapuściński, Duchowieństwo diecezji częstochowskiej w okresie II Rzeczypospolitej, Lublin 2010, s. 49 (rozprawa doktorska w Archiwum Uniwersyteckim KUL Jana Pawła II).

[3] J. Związek, Piśmiennictwo duchowieństwa katolickiego w Częstochowie, w: Życie codzienne w Częstochowie w XIX i XX wieku, red. R. Szwed, W. Palus, Częstochowa 1999, s. 37 – 38.

[4] Tenże, Dzieje diecezji częstochowskiej w okresie II Rzeczypospolitej, Częstochowa 1990, s. 192.

[5] Tenże, Kierunki działalności duchowieństwa diecezji częstochowskiej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, w: Duchowieństwo polskie w latach niepodległości 1918 – 1939 i w okresie II wojny światowej, red. J. Gapysa, M. B. Markowski, Kielce 2006, s. 194.

[6] A. Bajor, Z. Żmigrodzki, Tygodnik katolicki „Niedziela” 1926 – 1939, Częstochowa 2002, s. 50 – 57.

[7] Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918 - 1944, red. Z. Zieliński, Lublin 1981, s. 382 – 383.

[8] T. Mielczarek, Od „Monitora” do „Gońca Reklamowego”: dzieje prasy częstochowskiej (1769 – 1994), Kielce 1996, s. 74 – 79; A. Grajewski, Świadek i uczestnik: 70 lat „Gońca Niedzielnego”, Katowice [1999].

[9] S. Kamiński, Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1961.

[10] Cz. Niedzielski, O teoretycznoliteracki tradycjach prozy dokumentalnej (podróż – powieść – reportaż), Toruń 1966; Dzieło literackie jako źródło historyczne, red. Z. Stefanowska, J. Sławiński, Warszawa 1978; Genologia i konteksty, red. Cz. Dutka, Zielona Góra 1996; Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 2004.

[11] J. Szlaga, Życie i działalność ks. profesora Feliksa Gryglewicza, w: U boku Syna. Studia z mariologii biblijnej, red. J. Szlaga, Lublin 1984, s. 13 – 26.

[12] H. Ordon, Śp. ks. Feliks Gryglewicz (1909 – 1991), „Ruch Biblijno - Liturgiczny” (dalej: RBL) 46 (1993) nr 1 – 4, s. 42 – 45; J. Szlaga, Gryglewicz Feliks, w: Encyklopedia katolicka (dalej: EK), red. J. Walkusz i in., t. 6, kol. 254 – 256.

[13] M. Mikołajczyk, Ks. Feliks Gryglewicz (1909 – 1991), Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” (dalej: CzWD) 66 (1992) nr 6 – 7, s. 174 – 178;

[14] S. Chłąd, Spis publikacji prof. zwycz.. dra Feliksa Gryglewicza, CzST 17 – 18 (1989 – 1990), s. 237 – 246; S. Urbański, Gryglewicz Feliks (1909 – 1991), w: Słownik polskich teologów katolickich (dalej: SPTK), red. J. Mandziuk, t. 8, s. 202 – 209.

[15] Polska bibliografia od 1900 – 1930 r., Kraków 1932.

[16] J. Świgoniak, Kapłan niezłomny. Ksiądz Bogumił Kasprzak świadek prawdy w dramatycznych czasach, Kraków 2007, s. 13.

[17] Przeniesieni, „Kronika Diecezji Kujawsko – Kaliskiej” (dalej: KDKK) 18 (1924), s. 301.

[18] J. Świgoniak, dz. cyt., s. 15.

[19] Opinia publiczna zaniepokojona stosunkami jakie ostatnio zapanowały na terenie gimnazjum dyr. S. Niemca i p. J. Chomiczówny, „Gazeta Radomskowska” (dalej: GR) 12 (1931) nr 43, s. 11; W sprawie „Wyjaśnienia” o zajściach w gimnazjum S. Niemca, GR 12 (1931) nr 44, s. 2; B. Kasprzak, List otwarty, GR 12 (1931) nr 44, s. 2; Wyjazd ks. prefekta B. Kasprzaka do Rzymu, GR 12 (1931) nr 48, s. 2.

[20] Częstochoviae 1934.

[21] P. Wolnicki, Ks. prałat dr Władysław Soboń (1911 – 2008), WACz 82 (2008) nr 11 – 12, s. 145 – 148.

[22] L. Sokołowski, Śp. ks. biskup Stanisław Czajka, CzWD 39 (1965) nr 11, s. 243 – 246; W. Patykiewicz, Ks. Biskup Stanisław Czajka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 10 (1967) z. 3, s. 93 – 94; J. Związek, Czajka Stanisław bp, EK, t. 3, kol. 749 – 750; J. Kowalski, Czajka Stanisław bp, SPTK, t. 5, s. 240 – 248.

[23] J. Związek, Ks. Kurczyński Piotr Kazimierz (1908 – 1942), CzWD 44 (1970) nr 2 – 4, s. 81 – 82; Tenże, Ks. Kurczyński Piotr Kazimierz, „Prawo Kanoniczne” (dalej: PK) 14 (1971) nr 3 – 4, s. 306 – 308; Tenże, Kurczyński Piotr Kazimierz ks., EK, t. 10, kol. 243.

[24] Lublin 1933.

[25] J. Związek, W służbie Niepokalanemu Sercu Maryi. Życie i działalność biskupa Stanisława Czajki, CzST 37 (2009), s. 249.

[26] Lublin 1938.

[27] Kościół i Państwo w świetle konkordatu i synodu z roku 1936, w: Zagadnienia duszpasterskie w świetle uchwał polskiego synodu plenarnego, Częstochowa 1939, s. 41 – 64.

[28] Artykuł 13 – ty konkordatu, „Niedziela” 2 (1927) nr 8, s. 78.

[29] Czym jest diecezja, „Kalendarz Jasnogórski” (dalej: KJ) 1936, Częstochowa 1936, kol. 67 – 74; Czym jest parafia, KJ 1936, Częstochowa 1936, kol. 77 – 86.

[30] J. Mandziuk, Kubina Teodor Filip, SPTK, t. 6, s. 256 – 260.

[31] „Wiadomości Diecezjalne” (dalej: WD) 12 (1937) nr 4, s. 64 – 65; 13 (1938) nr 1, s. 4; nr 4, s. 72.

[32] M. Sikora, Bibliografia prac ks. biskupa Teodora Kubiny, pierwszego biskupa diecezji częstochowskiej (1880 – 1951), CzST 3 (1975), s. 133 – 144; J. Związek, Ks. Antoni Zimniak, pierwszy biskup pomocniczy w diecezji częstochowskiej, w: Służyć prawdzie i miłości, red. J. Kowalski, Częstochowa 1984, s. 432 – 434.

[33] T. Kubina, W podniosłych chwilach i doniosłych sprawach, wyd. W. Koźlicki, Częstochowa 1931 (2 tomy).

[34] Polecenie wydawnictw, WD 11 (1936) nr 5, s. 56.

[35] Bibliografia, WD 4 (1929) nr 7, s. 57; Polecenie wydawnictw, WD 7 (1930) nr 2, s. 28.

[36] Polecenie wydawnictw, WD 11 (1936) nr 5, s. 56.

[37] Polecenie wydawnictw, WD 9 (1934) nr 1, s. 7.

[38] K. Rulka, Nassalski Marian, SPTK, t. 6, s. 530 – 535.

[39] Zakładajmy biblioteki i czytelnie parafialne, „Niedziela” 2 (1927) nr 22, s. 229 – 230.

[40] Z kursu Akcji Katolickiej w Częstochowskim Seminarium Duchownym, „Niedziela” 8 (1933) nr 4, s. 49.

[41] Organizujemy Ligę Katolicką, „Niedziela” 1 (1926) nr 23, s. 8 – 9; Mężowie katoliccy – do pracy!, „Niedziela” 2 (1927) nr 28, s. 289; Kobiety katolickie – gdzie jesteście?, „Niedziela” 2 (1927) nr 29, s. 300 – 301; Kurs instruktorski dla Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich, „Niedziela” 2 (1927) nr 36, s. 381; Program pracy na sezon zimowy, „Niedziela” 4 (1929) nr 37, s. 440 – 443.

[42] Z Koziegłów, „Niedziela” 7 (1932) nr 49, s. 588; Wyniki zbiórki w Tygodniu Miłosierdzia w Koziegłowach, „Niedziela” 12 (1937) nr 47, s. 576.

[43] J. Związek, W służbie Niepokalanemu Sercu Maryi..., s. 249.

[44] J. Kowalski, Domarańczyk Jan, SPTK, t. 5, s. 315.

[45] Odczyty dla Stowarzyszeń Akcji Katolickiej: (1) Rekolekcje zamknięte szkołą apostolstwa w Akcji Kat., (2) Znaczenie organizacji katolickich w czasach dzisiejszych, (3) Chrystus a Akcja Katolicka, „Niedziela” 8 (1933) nr 49, s. 589; Na zjazd delegowanych K. S. Mężów, „Niedziela” 11 (1936) nr 38, s. 453 – 454.

[46] Św. Zyta a Polski Związek Zawodowy Chrześcijańskiej Służby Domowej w Częstochowie, „Niedziela” 6 (1931) nr 17, s. 213 – 215.

[47] Sprawy misyjne, ‘Niedziela” 7 (1932) nr 46, s. 550; nr 48, s. 570 – 571; Odezwa Ks. Dyrektora diecezjalnego w sprawie Związku Misyjnego Duchowieństwa, WD 11 (1936) nr 2, s. 25 – 26.

[48] J. Związek, Gryglewicz Franciszek, SPTK, t. 5, s. 527 – 528.

[49] Co to jest Unia Apostolska, WD 5 (1930) nr 2, s. 16 – 17.

[50] J. Związek, Koźlicki Wojciech, SPTK, t. 6. s. 201 – 202.

[51] Tenże, Kuraś Stanisław, SPTK, t. 6, s. 274.

[52] Kolportażowe półki, „Niedziela” 5 (1930) nr 25, s. 318; Z życia Stowarzyszenia Młodzieży polskiej w dekanacie praszkowskim, „Niedziela” 7 (1932) nr 14, s. 165.

[53] J. Kowalski, Marchewka Antoni, SPTK, t. 6, s. 420 – 423.

[54] J. Związek, Mietliński Antoni, SPTK, t. 6, s. 484.

[55] J. Kowalski, Mondry Wojciech, SPTK, t. 6, s. 508 – 510.

[56] Współautor, Z działalności Pań Miłosierdzia (Strzemieszyce, Przyrów, Dąbrowa Górnicza), „Niedziela” 10 (1935) nr 52, s. 631 – 632.

[57] Wyjazd pielgrzymki z Częstochowy na Kongres Eucharystyczny w Poznaniu, „Niedziela” 5 (1930) nr 24, s. 306; Z diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Informator, „Niedziela” 6 (1931) nr 38, s. 470 – 481.

[58] Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w dziele przebudowy wsi polskiej, „Niedziela” 13 (1938) nr 47, s. 550.

[59] Akademia ku czci św. Stanisława Kostki w obecności J. E. Ks. Biskupa Dr. Kubiny, „Niedziela” 2 (1927) nr 50, s. 535; Odczyty dla Stowarzyszeń Akcji Katolickiej: Katolicyzm a odrodzenie duchowe narodu polskiego, „Niedziela” 8 (1933) nr 49, s. 589.

[60] J. Związek, Ufniarski Stanisław, SPTK, t. 7, s. 338 – 339.

[61] Odezwa Komitetu Kongresu Eucharystycznego w Częstochowie, „Niedziela” 3 (1928) nr 39, s. 453 – 454; Chrystus – Król, „Niedziela” 4 (1929) nr 47, s. 555 – 557.

[62] Stowarzyszenie Młodzieży polskiej, „Młodzież Katolicka” (dalej: MK) 1 (1926) nr 1, s. 6 – 7; Komunikaty, MK 2 (1927) – 5 (1930).

[63] Aktualne zagadnienia duszpasterstwa i jego metod współczesnych, w : Zagadnienia duszpasterskie w świetle uchwał Polskiego Synodu Plenarnego, Częstochowa 1939, s. 65 – 79.

[64] Zadania Akcji Katolickiej, „Częstochowskie Wiadomości Parafialne” (dalej: CzWP) 1 (1930) nr 2, s. 1

[65] Święto Akcji Katolickiej w Będzinie, „Życie Parafialne” (dalej: ŻP) 2 (1936) nr 40, s. 1 – 2; Święcenie niedziel nie zuboży, ŻP 2 (1936) nr 11, s. 2; Słuchanie mszy św. przez radio, ŻP 2 (1936) nr 30, s. 2.

[66] Doniesienie z Sekretariatu, MK 1 (1926) nr 1, s. 4; nr 2, s. 4.

[67] Działalność Akcji Katolickiej wobec uchwał I – go Plenarnego Synodu Polskiego, w: Zagadnienia duszpasterskie w świetle uchwał Polskiego Synodu Plenarnego, Częstochowa 1939, s. 96 – 118.

[68] Zjazdy delegowanych, MK 4 (1929) nr 12, s. 11 – 13.

[69] Moc obowiązująca i znaczenie I – go Polskiego Synodu Plenarnego, w: Zagadnienia duszpasterskie w świetle uchwał Polskiego Synodu Plenarnego, Częstochowa 1939, s. 14 – 40.

[70] Jakie dziś panują stosunki w Ameryce, „Niedziela” 2 (1927) nr 41, s. 435 – 436; Parafie polskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, „Niedziela” 2 (1927) nr 47, s. 505.

[71] Rozwój i stan dzisiejszy wychodźstwa, „Niedziela” 3 (1928) nr 49, s. 561 – 563; nr 53, s. 614 – 615; 4 (1929) nr 2, s. 12 – 13; nr 7, s. 76 – 77.

[72] Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie (dalej: AACz), sygn. AP 116, k. 31.

[73] Ks. Karol Makowski, „Niedziela” 11 (1936) nr 34, s. 414 – 415.

[74] J. Kowalski, Dzieje Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, CzST 2 (1974), s. 168.

[75] Ordo divini officii recitandi et sacri peragendi pro anno Domini 1927  ad usum cleri diocesis częstochoviensis, Częstochoviae 1927; Ordo divini… 1928.

[76] Kraków 1933.

[77] Ks. dr K. Makowski, prezesem Związku Zakładów Teologicznych w Polsce, „Niedziela” 11 (1936) nr 18, s. 215.

[78] W. P[atykiewicz], J. P[lacek], Ks. Karol Makowski (1884 – 1936), CzWD 38 (1964) nr 7, s. 167.

[79] Ordo divini… 1930 – 1939.

[80] M. Rogójski, Chryste króluj nam. Parafialna książka do nabożeństwa, Częstochowa 1931; W. Smolarkiewicz, Święty Rok Maryi. Nabożeństwa maryjne, Częstochowa 1936.

[81] Liturgia i jej znaczenie w życiu religijnym, „Niedziela’ 4 (1929) nr 14, s. 162 – 163; nr 15, s. 174 – 175; nr 16, s. 189 – 191.

[82] J. Kowalski, Marchewka Antoni, SPTK, t. 6, s. 420 – 423.

[83] Tenże, Mondry Wojciech, SPTK, t. 6, s. 508 – 510.

[84] J. Związek, Stradowski Bolesław, SPTK, t. 7, s. 182.

[85] AACz sygn. AP 326, k. 6; J. Związek, Nassalski Marian, PSB, t. 22, .s 590 – 591.

[86] J. Związek, Nassalski Marian, Polscy Kanoniści (dalej: PolK), red. J. Bar, Warszawa 1981, t. 1, s. 61 – 64.

[87] S. Gajewski, Nassalski Marian, w: Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, (dalej: SBKSP), red. R. Bender, Lublin 1994 – 1995, t. 2, s. 149.

[88] W. Karasiński, Nassalski Marian, w: Włocławski słownik biograficzny (dalej: WSB), red. S. Kunikowski, Włocławek 2005, t. 2, s. 132 – 133.

[89] Pamiątka z Częstochowy. Kościół św. Barbary. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 50 – lecia kapłaństwa ks. prałata M. Nassalskiego, proboszcz parafii św. Barbary w Częstochowie 1885 – 1935, Poznań 1935; K. Rulka, Nassalski Marian, SPTK, t. 6, s. 530 – 535.

[90] J. Mandziuk, Kubina Teodor Filip, SPTK, t. 6, s. 256 – 260.

[91] AACz sygn. KB 288.

[92] AACz sygn. AP 53, Lebenslauf [życiorys], brak paginacji; J. Walicki, Ks. Franciszek Gryglewicz, CzWD 24 – 32 (1958) nr 1, s. 26 – 27.

[93] R. Ceglarek, Katechizacja w diecezji częstochowskiej w okresie pasterskiej posługi biskupa Teodora Kubiny (1926 – 1951), Częstochowa 2008, s. 362.

[94] W Obliczu Boga. Modlitewnik dla młodzieży, wyd. Koło Księży Prefektów diecezji częstochowskiej, Częstochowa 19341, 19392; Szkolnej młodzieży i jej rodzinom, „Niedziela” 9 (1934) nr 38, s. 453.

[95] J. Związek, Gryglewicz Franciszek, SPTK, t. 5, s. 527 – 528.

[96] Rec.: F. Gryglewicz, Święty chłopczyk, Częstochowa 1927, „Niedziela” 2 (1927) nr 40, s. 427; rec.: F. Gryglewicz, Wyciągnięte ramiona, Warszawa 1936, „Niedziela” 11 (1936) nr 49, s. 589.

[97] AACz sygn. AP 91, Zaświadczenie wojskowe, s. 1 - 2; W. Wlaźlak, Koźlicki Wojciech (1890 – 1945), w: Słownik biograficzny ziemi częstochowskiej (dalej: SBZCz), red. A. J. Zakrzewski, Częstochowa 1998, t. 1, s. 63 – 64.

[98] J. Związek, Koźlicki Wojciech, SPTK, t. 6, s. 201 – 202.

[99] Szkoła wedle nauki Kościoła i uchwał Synodu, w: Zagadnienia duszpasterskie w świetle uchwał Polskiego Synodu Plenarnego, Częstochowa 1939, s. 80 – 95.

[100] Głos na czasie w ważnej sprawie, „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy” (dalej: MKW) 28 (1939) nr 4, s. 173 – 175.

[101] Wychowanie szkolne a religia, „Niedziela” 4 (1929) nr 3, s. 24.

[102] W jaki sposób młodzież szkolna powinna uczestniczyć w nabożeństwie, MKW 17 (1928), s. 450 – 455.

[103] M. Trąba, Wczesna myśl społeczna i narodowa księdza Teodora Kubiny (do 1909 roku), „Polonia Sacra” 54 (2002) nr 10, s. 33 – 58.

[104] J. Mandziuk, Kubina Teodor Filip, SPTK, t. 6, s. 254 – 256.

[105] Tamże, s. 256 – 261; M. Sikora, Bibliografia prac ks. biskupa Teodora Kubiny pierwszego biskupa diecezji częstochowskiej (1880 – 1951), CzST 3 (1975), s. 136 – 144.

[106] Ofiarność społeczna, „Niedziela” 3 (1928) nr 50, s. 577 – 578.

[107] Encyklika „Rerum Nowarom” a czasy obecne, „Niedziela” 2 (1927) nr 23, s. 241 – 243.

[108] Niezmordowani obrońcy ludu pracującego, „Niedziela” 9 (1934) nr 9, s. 99 – 100; Kościół w obronie mas robotniczych, „Niedziela” 9 (1934) nr 18, s. 206 – 207; nr 19, s. 220; Bolączki życia społecznego w dobie obecnej, „Niedziela” 9 (1934) nr 20, s. 229 – 231; Zamiast walki klas, współpraca stanów, „Niedziela” 9 (1934) nr 21, s. 242 – 243; nr 22, s. 254 – 256; Nasze hasła społeczne, „Niedziela” 9 (1934) nr 45, s. 529 – 531.

[109] J. Krzyżanowski, Musimy wskrzesić nasze pieśni, „Niedziela” 2 (1927) nr 3, s. 3 – 4.

[110] AACz sygn. AP 74, k. 12 - 14; J. Związek, Jurczyński Stefan, mps biogramu z dnia 4 grudnia 1974 r. w posiadaniu autora; W. P. Wlaźlak, Ks. Stefan Jurczyński (1891 - 1941), „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej” (dalej: WACz) 80 (2006) nr 6 – 8, s. 144 – 145.

[111] Częstochowa 1930.

[112] AACz sygn. AP 64; C. Lechicki, Huszno Andrzej, w: Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), t. 10, s. 124; J. Związek, Huszno Andrzej, EK, t. 6, kol. 1350 – 1351.

[113] J. Związek, Stradowski Bolesław, SPTK, t. 7, s. 182.

[114] O Badaczach Pisma św., „Niedziela” 7 (1932) nr 21, s. 245 – 246; nr 23, s. 271 – 272; nr 24, s. 280.

[115] Badacze Pisma św., Łódź 1927.

[116] Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma św., w: Pamiętnik kursu duszpasterskiego w sprawie sekciarstwa i innowierstwa, Poznań 1931, s. 45 – 70.

[117] AACz sygn. AP 216, Dyplom doktorski z dnia 15 lipca 1929 r., brak paginacji.

[118] Jerzy Tyrrel (1861 – 1909), „Ateneum Kapłańskie” (dalej: AK) 2 (1910) t. 1, s. 66 – 68; Historia religii, AK 2 (1910) t. 1, s. 169 – 173; Apologetyka, AK 2 (1910) t. 1, s. 359 – 364; Jakub Lucjan Bolmes (1810 – 1910), AK 2 (1910) t. 2, s. 442 – 452; Polskie prace o modernizmie, AK 3 (1911) t. 5, s. 456 – 463; t. 6, s. 73 – 79.

[119] Różaniec. Przyczynek do jego historii i znaczenia, „Homiletyka” 7 (1904) t. 12, s. 61 – 70; Aspersja pod względem historycznym, „Homiletyka” 8 (1905) t. 14, s. 502 – 507; Spowiedź uszna. Studium historyczne, „Homiletyka” 8 (1905) t. 15, ss. 97 – 106, 225 – 235; Masoni – nasi nieprzyjaciele, „Homiletyka” 9 (1906) t. 16, ss. 97 – 101, 179 – 183; Julian Apostata i poganiam, „Homiletyka” 13 (1910) t. 24, s. 193 – 196; Działalność Kościoła w kierunku oświatowym i społecznym, „Homiletyka” 14 (1911) t. 27, s. 201 – 213; Papież Leon Wielki jako wzór dla kaznodziejów, „Homiletyka” 17 (1914) t. 32, s. 193 – 205.

[120] „Gazeta Tygodniowa” (dalej: GT) 4 (1933), ss. 542 – 543, 566 – 569, 602 – 605; 5 (1934), ss. 3 – 4, 56 – 57, 506 – 508, 518 – 519, 576 – 577; 6 (1935), ss. 27 – 29, 268 – 269, 352 – 353.

[121] GT 5 (1934), ss. 180 – 181, 202.

[122] Dzieje objawień w Lourdes, „Niedziela” 4 (1929) nr 29, s. 347 – 348; nr 30, s. 357 – 358; nr 31, s. 370 - 372; nr 32, s. 383 – 384; nr 33, s. 392 – 393; nr 34, s. 405 – 407; nr 35, s. 420; nr 37, s. 443 – 444; nr 38, s. 455 – 456; nr 39, s. 464 – 465; nr 41, s. 484 – 485; nr 42, s. 497.

[123] Dzieje parafii i kościoła kłobuckiego, Częstochowa 1927.

[124] Cudowny obraz Matki Boskiej w kościele św. Doroty w Grodźcu, „Niedziela” 1 (1926) nr 23, s. 4; Historia góry i kościoła św. Doroty w Grodźcu, „Niedziela” 1 (1926) nr 26, s. 6 – 7.

[125] Historia parafii Przedmość, Częstochowa 1928.

[126] Diecezja częstochowska w latach 1926 – 1928, „Niedziela” 3 (1928) nr 37, s. 418 – 423; Diecezja częstochowska, KJ 1936, Częstochowa 1936, kol. 85 – 96.

[127] Nieco o starej Ziemi Wieluńskie, KJ 1935, Częstochowa 1935, kol. 207 – 216.

[128] Z przeszłości Wielunia. Przyczynek do historii diecezji częstochowskiej, Częstochowa 1929.

[129] Parafia i kościół w Białej, „Niedziela” 2 (1927) nr 1, s. 6 – 7; Parafia św. Mikołaja Biskupa i kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Przybynowie k/Żarek diecezji częstochowskiej, Częstochowa 1938.

[130] Poznaj swoją prastara parafię, ŻP 3 (1937) nr 16 – 31; Wzbudźmy tradycje będzińskie, ŻP 3 (1937) nr 37 – 4 (1938) nr 5; Księża będzińscy, ŻP 4 (1938) nr 17 – 25; Z przeszłości Będzina, ŻP 4 (1938) nr 39 – 43; Ze starych dokumentów będzińskich, ŻP 5 (1939) nr 5 – 22.

[131] Coś nie coś o Żarkach, „Niedziela” 13 (1938) nr 4, s. 41 – 42; nr 5, s. 53 – 54.

[132] Kościół katedralny pod wezwaniem św. Rodziny w Częstochowie, „Niedziela” 1 (1926) nr 13, s. 1 – 3; Katedra częstochowska, KJ 1936, Częstochowa 1936, kol. 111 – 112.

[133] J. Związek, Błogosławiony ksiądz Ludwik Roch Gietyngier. Męczennicy 1939 – 1945. Zeszyt 5, Włocławek 2001, s. 29 - 30.

[134] J. Związek, Gryglewicz Franciszek, SPTK, t. 5, s. 527 – 528; R. Ceglarek, dz. cyt., s. 363 – 364.

[135] Wspomnienie pośmiertne o śp. ks. Julianie Zielińskim, „Niedziela” 9 (1934) nr 45, s. 530.

[136] Śp. ks. Michał Ciesielski, MKW 23 (1934) nr 8, s. 370.

[137] Ksiądz Zygmunt Sędzimir, „Niedziela” 8 (1933) nr 11, s. 134 – 135; Ks. prof. dr Stanisław Czajka, „Niedziela” 11 (1936) nr 39, s. 474.

[138] Śp. ks. kanonik Bolesław Michnikowski, „Niedziela” 4 (1929) nr 21, s. 253.

[139] Śp. ks. Tadeusz Peche proboszcz parafii Będzin, ŻP 3 (1937) nr 32, s. 1 – 2; Moje wspomnienia o śp. ks. prefekcie i proboszczu T. Peche, ŻP 3 (1937) nr 34, s. 1.

[140] Śp. ks. prob. Bartłomiej Michalski, „Niedziela” 5 (1930) nr 7, s. 88.

[141] Na marginesie nekrologu śp. ks. Teodora Urbańskiego, „Niedziela” 4 (1929) nr 8, s. 94.

[142] W. P[atykiewicz], Ks. Tadeusz Peche (1882 – 1937), CzWD 38 (1964) nr 7, s. 169.

[143] Pedagogika. Podręcznik szkolny w zakresie nauczania średniego, Poznań 1922.

[144] L. Stasiewicz, Moje wspomnienia…, s. 1.

[145] Tamże.

[146] Częstochowa 1929.

[147] J. Związek, Metler Bonawentura, PSB, t. 20, s. 472 – 473.

[148] R. Brzeziński, Ks. Bonawentura Metler i męczennicy parzymiescy. W 60 – lecie tragicznych wydarzeń (1939 – 1999), Częstochowa 1999, s. 12 – 14; Z życia parafii Kruszyna, „Niedziela” 4 (1929) nr 15, s. 180 – 181.

[149] J. Związek, Metler Bonawentura (1866 – 1939), SBZCz, t. 1, s. 91 – 93; Tenże, Metler Bonawentura (1866 – 1939), WSB, t. 3, s. 107 – 110.

[150] Tenże, Ks. Bonawentura Metler jako duszpasterz (1866 – 1939), „Ziemia Częstochowska” (dalej: ZCz) 33 (2006), s. 13 – 33; R. Janiczek, Obserwatorium Astronomiczne w Częstochowie, ZCz 23 (1996), s. 31 – 32; Sprawa obserwatorium, „Goniec Częstochowski” (dalej: GonCz) 23 (1928) nr 215, s. 3 – 4; Z obserwatorium astronomicznego, GonCz 23 (1928)nr 219, s. 3; Uroczystości kościelne w Kruszynie, GonCz 23 (1928) nr 221, s. 4; Otwarcie Obserwatorium Astronomicznego w Parku Staszica, GonCz 23 (1928) nr 201, s. 3.

[151] Z odczytu ks. Metlera, GonCz 23 (1928) nr 134, s. 3; Odczyt ks. Metlera i mjr Skrzywana pt. „Koniec świata”, GonCz 23 (1928) nr 143, s. 3; Odczyt ks. kan. Metlera o popularyzacji astronomii w Polsce, GR 15 (1934) nr 42, s. 5.

[152] J. Związek, Per aspera od astra. Życie i działalność ks. Bonawentury Metlera, ZCz 23 (1996), s. 11 – 30.

[153] Les Algues Marines - L’Ocean Indien 1902, Australia 1902.

[154] Grammaire Anglaise, bmr.

[155] Astronomia w Częstochowie, GonCz 28 (1933) nr 295, s. 3.

[156] AACz sygn. AP 126; B. Metler, Kształt Ziemi, ZCz 23 (1996), s. 33 – 42.

[157] Archiwum Kurii Metropolitarnej w Częstochowie (dalej: AKMCz) sygn. 150/205; J. Związek, Ks. Marian Ratuszny (1911 – 1994), WACz 69 (1995) nr 12, s. 34 – 37.

[158] M. Czapla – Markiewiczowi, „Płomień” w Zawierciu, Kraków 2009, s. 116 – 119.

[159] J. Związek, Martyrologium kapłanów diecezji częstochowskiej w czasie II wojny światowej, CzST 4 (1976), s. 281 – 282; P. Grzyb, Męczennik za wiarę – ks. kan. Bolesław Wajzler, „Niedziela” 42 (1999) nr 30, s. 1 – 2; Tenże, Ocalić od zapomnienia, „Trybuna Ziemi Zawierciańskiej” (1999) nr 3, s. 9; nr 4, s. 11; nr 5, s. 12.

[160] AACz sygn. AP 224, Pismo z dnia 18 listopada 1935 r., brak paginacji; tamże, Pismo z dnia 20 lutego 1936 r., brak paginacji.

[161] W. P. Wlaźlak, Ks. Kazimierz Wątrobiński (1905 – 1965), WACz 80 (2006) nr 12, s. 77 – 78.

[162] A. Hendrychowski, Na cześć W. JKŚ ks. kan. S. Senki, „Niedziela” 4 (1929) nr 5, s. 54; F. Gryglewicz, Mój grosz, „Niedziela” 4 (1929) nr 6, s. 194; Z. Ługowski, Święto umarłych, „Niedziela” 3 (1928) nr 45, s. 521.

[163] Święta Teresa od Dzieciątka Jezus  i jej stosunki rodzinne, Częstochowa 1926; Święty chłopczyk. Obrazki dla dzieci i życie św. Stanisława Kostki, Częstochowa 1927; Złota sieć. Powieść dla panienek, Poznań 1935; Wyciągnięte ramiona. Powieść, Warszawa 1936.

[164] J. Związek, Gryglewicz Franciszek, SPTK, t. 5, s. 527 – 528; R. Ceglarek, dz. cyt., s. 363 – 364.

[165] Nasz nowa powieść, „Niedziela” 13 (1938) nr 11, s. 128.

[166] G. Torn, Gdy zapadł mrok, „Niedziela” 13 (1938) nr 12 – nr 52.

[167] Do Ziemi Świętej. Wspomnienia z polskiej pielgrzymki narodowej, „Niedziela” 4 (1929) nr 17 – 52; 5 (1930) nr 1 – 50; 6 (1931) nr 1 – 29.

[168] Pielgrzymka po Ziemi św., „Niedziela”  11 (1936) nr 18 – 52; 12 (1937) nr 1 – 9.

[169] Opis pielgrzymki kleryckiej do Rzymu, „Niedziela” 4 (1929) nr 34 – 40.

[170] Z pielgrzymką do Wiecznego Miasta na kanonizacje Polaka, „Niedziela” 13 (1938) nr 19 – 24.

[171] Pielgrzymka do Rzymu, „Niedziela” 14 (1939) nr 17 – 32.

[172] Nasza pielgrzymka do Rzymu, „Niedziela” 4 (1929) nr 44 – 52; 5 (1930) nr 2 – 9.

[173] Z podróży do Lourdes, „Niedziela” 4 (1929) nr 20 – 24.

[174] W drodze na Powszechny Kongres Eucharystyczny w Buenos Aires, „Niedziela” 9 (1934) nr 41, s. 481 – 482; Na falach oceanu, „Niedziela” 9 (1934) nr 44, s. 518 – 519; nr 45, s. 531 – 532; Z Rio de Janeiro do Buenos Aires, „Niedziela” 9 (1934) nr 47, s. 554 – 556; nr 48, s. 566 – 567; Wrażenia z Powszechnego Kongresu Eucharystycznego w Buenos Aires, „Niedziela” 9 (1934) nr 49, s. 577 – 579; Z podroży apostolskiej wśród naszego wychodźstwa w Argentynie, „Niedziela” 9 (1934) nr 51, s. 604 – 607; nr 52, s. 619 – 620; Nasze wychodźstwo w Ameryce Południowej. Wrażenia z mej podróży apostolskiej wśród niego, w: Księga pamiątkowa ku czci Leopolda Caro, Lwów 1935, s. 221 – 232; Z mej podróży apostolskiej wśród naszego wychodźstwa w Ameryce Południowej, „Niedziela” 10 (1935) nr 1 – 5; nr 8 – 52; 11 (1936) nr 1 – 21; Pod flagą papieska na Daleki Wschód, „Niedziela” 12 (1937) nr 5 – 18; Powszechny Kongres Eucharystyczny na Dalekim Wschodzie, „Niedziela” 12 (1937) nr 19 – 25; W powrotnej drodze z Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, „Niedziela” 12 (1937) nr 26 – 48; Znowu w dalekiej podróży, „Niedziela” 12 (1937) nr 42, s. 506 – 509; Pod flagą papieską na Daleki Wschód, Potulice 1938; Wśród polskiego wychodźstwa w Ameryce Południowej, Potulice 1938.

[175] Na Górze Parkowej (Wspomnienia z Krynicy), „Niedziela” 7 (1932) nr 36, s. 427 – 428.

[176] Z pielgrzymką na kongres w Dublinie, „Niedziela” 7 (1932) nr 31 – 52.

[177] Wspomnienia. Rewizje, uwiezienie, zesłanie, stosunek władz moskiewskich do duchowieństwa katolickiego 1893 – 1914, Częstochowa 1935.

[178] Przy grobie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, „Niedziela” 6 (1931) nr 40 – 44; Z Nad Warty, „Niedziela” 10 (1935) nr 36, s. 430 – 432; nr 37, s. 446 – 447;  Co widziałem na Wystawie Dobrej Prasy?, „Niedziela” 10 (1935) nr 43, s. 518 – 519; Wrażenia z „Tygodnia Społecznego” w Sosnowcu, „Niedziela” 12 (1937) nr 18, s. 213.

[179] J. Kowalski, Marchewka Antoni, SPTK, t. 6, s. 420 – 423.

Opracował ks. dr. Jacek Kapuściński 

Kancelaria Parafialna

Kancelaria parafialna

- czas letni -

jest czynna:


Poniedziałek      18:30 - 19:00

Wtorek               8:45 - 9:30

Środa                 18:30 - 19:00

Czwartek            8:45 - 9:30

Piątek                 16:00 - 16:30

Sobota                9:15 - 10:00

Niedziela i święta   nieczynna


Św. Klemens